Installeer Nginx on Ubuntu 18.04

Creeer een  droplet bij een cloud provider bijvoorbeeld Digital Ocean. 
1 GB / 1 CPU 25 GB SSD zou al voldoende moeten zijn.  Log in met een ssh client zoals Putty en configureer een non-root user en log in met deze user.

adduser gebruikersnaam 

 Omdat Nginx standaard in de repositories van Ubuntu zit kunnen we kunnen we dit installeren met het apt packaging systeem.
Aangezien dit het eerst contact is met het apt systeem zullen we eerst het lokale package updaten met de laatste data. Daarna kunnen we Nginx installeren,

sudo apt update
sudo apt install nginx

Deze commando’s installeren Nginx en eventuele andere afhankelijke modules.

Indien de firewall ingeschakeld staat, zullen we de webserver toevoegen aan de toegelaten applicaties van de server. Dit doen we met het commando ufw.

Controleer de firewall status door middel van het commando:

sudo ufw app list

De  server antwoordt met:

Available applications:
 Nginx Full
 Nginx HTTP
 Nginx HTTPS
 OpenSSH

Er zijn 3 profielen beschikbaar voor Nginx:
– Nginx Full voor poort 80 en 443 
– Nginx HTTP alleen poort 80
– Nginx HTTPS alleen poort 443 SSL encrypted
Aangezien ik straks ook SSL wil gebruiken kies ik voor optie  1.

sudo ufw allow Nginx Full

en controleer de setup van de firewall

sudo ufw status

Na het voltooien van het installatie proces heeft Ubuntu de webserver gestart. Door middel van het systemd init system kunnen we controleren of dat klopt

systemctl status nginx
nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2018-12-11 05:50:35 UTC; 1 day 9h ago
   Docs: man:nginx(8)
 Process: 26162 ExecReload=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; -s reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 792 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 728 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 804 (nginx)
  Tasks: 2 (limit: 1152)
  CGroup: /system.slice/nginx.service
      ├─ 804 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
      └─26206 nginx: worker process</code>

Als je nu in je browser naar het ip adres van de server gaat door http://ip-adres en krijg je de Ngnix placeholder.

Het managing van het Nginx proces.

sudo systemctl 'command' nginx

Commands:
stop = stopt de webserver.
start = start de webserver.
restart =  stopt en herstart de webserver.
reload = laden van de configuratie als er een aanpassing is gedaan.
disable = zorgt dat Nginx niet vanzelf opstart als de server opstart.
enable = zorgt dat Nginx vanzelf opstart als de server opstart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *